Rodová Diverzita
9/10/2023

Gender equality plán ako akčný plán firemnej zmeny

Európska komisia ešte stále nie je spokojná s reálnymi výsledkami agendy vyrovnávania rozdielov medzi mužmi a ženami. Preto si stanovila jasný cieľ. Vytvárať funkčné politiky a motivovať súkromný sektor k pozitívnej zmene.

Azda najpálčivejším a najviditeľnejším problémom v rámci gender gapu je gender pay gap. Dáta jasne ukazujú, že celoeurópsky rozdiel medzi hodinovou mzdou mužov a žien je v priemere na úrovni 12,7%. Najmenší rozdiel dosahujú zamestnanci v Luxembursku (len 0,2%) a najväčší naopak v Estónsku (20,5%).
Česko (15%) a Slovensko (16,6%) sa nachádza na horšej strane tejto bilancie, pričom naši najbližší susedia Poľsko (4,5%) a Maďarsko (7,3%) sú zaujímavými protipólmi.

Komisia tak vytvorila modelový proces GEP (Gender Equality Plan), ktorý môže slúžiť ako efektívny rámec odstraňovania gender rozdielov pre firmy. Cieľom celej tejto agendy nie je len boj o spravodlivé mzdy či kariérne príležitosti pre obe pohlavia, ale i šírenie rešpektu k rodovej rozmanitosti. Boj za rodovú rovnosť má aj opodstatnené ekonomické dôvody. Len v USA stojí diskriminácia a jej priame dôsledky biznis 66 biliónov dolárov. Jedna štúdia navyše odhalila, že dosiahnutie rovnosti hospodárskych príležitostí pre ženy a mužov by mohlo len do roku 2025 podnietiť rast svetového HDP o 28 biliónov dolárov, čo zodpovedá približne veľkosti čínskej a americkej ekonomiky dokopy. Preto je najvyšší čas, aby sme tieto rozdiely na začiatok aspoň minimalizovali. 

Ako vyzerá proces v praxi?

Tu je 6 krokov GEP:

Krok 1: Začíname

 • V prvom kroku je dôležité informovať celú firmu o tom, že sa ide pracovať na GEP. Zamestnanci by mali byť oboznámení s tým, že firma ide nielen realizovať gender equality audit, ale i pracovať na skutočných riešeniach, ktoré reálne zlepšia ich postavenie. Ideálny prístup firmy tkvie v participatíve. Znamená to, že všetci zamestnanci majú “voľné ruky” a môžu slobodne komunikovať pozitívne, ale i negatívne skutočnosti. Pretože len úprimnosť všetkých zainteresovaných môže priniesť pozitívne zmeny.

Krok 2: Analýza a hodnotenie súčasného stavu vo firme

 • V tomto kroku sa zhromažďujú údaje rozdelené podľa pohlavia a kriticky sa prehodnocujú organizačné postupy, procesy a praktiky s cieľom odhaliť prípadné rodové nerovnosti a ich príčiny. 

Krok 3: Tvorba GEP

 • Ide do tuhého, pretože v treťom kroku je potrebné stanoviť si jasné ciele a opatrenia na nápravu zistených problémov, prideliť zdroje a zodpovednosti a dohodnúť sa na časovom harmonograme.

Krok 4: Implementácia GEP

 • V implementačnej časti pretvárame plán na skutočnosť. Vo firme sa tak začnú diať prvé pozitívne zmeny. Postupne sa implementuje celý plán. 

Krok 5: Monitorovanie pokroku a hodnotenie GEP

 • Prostredníctvom monitorovacích a hodnotiacich činností sa posudzuje proces implementácie a dosiahnutý pokrok v porovnaní so zámermi a cieľmi stanovenými vo vašom GEP. Zistenia z monitorovania a hodnotenia vám umožnia upraviť a ešte zlepšiť vaše intervencie podľa potreby.

Krok 6: GEP ako nikdy nekončiaci proces

 • Implementácia GEP je nikdy nekončiaci proces. Preto je ho potrebné stále monitorovať, hodnotiť a konzultovať na základe spätnej väzby zamestnancov/kýň a prispôsobiť aktuálnym potrebám firmy. 

Takto nadizajnovaný a odborne vedený proces prinesie do vašej firmy nielen zvýšenú spokojnosť zamestnancov/kýň, ktorá sa odrazí na nižšej fluktuácií či lepšom imidži, ale i reálne biznisové výsledky.

Ktorým témam je v rámci GEP dôležité venovať zvýšenú pozornosť?

Podľa výsledkov globálnych prieskumov, ktoré mapovali frekvenciu rodových problémov naprieč firemným svetom, je potrebné venovať pozornosť najmä témam:

 • work-life balans v kontexte rôznych potrieb rozmanitých cieľových skupín zamestnancov/kýň
 • gender balans na úrovni manažérskych a rozhodovacích pozícií
 • odstránenie rodovej diskriminácie pri nábore a kariérnom postupe
 • integrácia gender analýz do firemného výskumu 
 • monitoring rodovej diskriminácie s dôrazom na sexizmus na pracovisku

GEP prináša so sebou obrovský potenciál firemnej zmeny. Preto sa radi staneme vašim partnerom pri jeho tvorbe, aby sme spoločne natrvalo odstránili rodové rozdiely, ktoré brzdia váš inovačný a biznisový progres. 

Autor blogu: Yvonne Šupová